Η ΕΛΙΞ

Η ΕΛΙΞ αναζητά Συντονιστή/ρια Προγραμμάτων Εθελοντικής Εργασίας – WorkCamps – για την διοργάνωση, την υλοποίηση και τον απολογισμό καλοκαιρινών προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας στην Ελλάδα.

Η ΕΛΙΞ διοργανώνει και φέτος, όπως κάθε χρόνο από το 1987, Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας (μικρής διάρκειας) – WorkCamps – στην Ελλάδα, στα οποία εθελοντές από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα, προσφέρουν εθελοντική εργασία σε τοπικές κοινωνίες με αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προώθηση του πολιτισμού και την κοινωνική προσφορά.

Ο Συντονιστή Προγραμμάτων Εθελοντικής Εργασίας – WorkCamps – θα πρέπει να αναλάβει, να διαχειριστεί και να βγάλει με επιτυχία σε πέρας τα παρακάτω καθήκοντα και ευθύνες:

 • Γενικός συντονισμός και συνολική ευθύνη της υλοποίησης των προγραμμάτων, της διοργάνωσης και του απολογισμού δράσης.
 • Επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (Δημόσιες αρχές, Τοπική Αυτοδιοίκηση, τοπική κοινωνία, συλλόγους γονέων και λοιπούς ενδιαφερόμενους) για την προβολή και ενημέρωση των προγραμμάτων.
 • Αναζήτηση και εξεύρεση προμηθευτών και συντονισμός μαζί τους για την οργάνωση εκπαιδευτικού και γραμματειακού υλικού, οικοσκευής, ειδών διατροφής, φαρμακείου κτλ. σε συνεργασία και υπό την καθοδήγηση του Τμήματος Προμηθειών της ΕΛΙΞ.
 • Γενική επίβλεψη Ομάδων Έργου των προγραμμάτων που απαρτίζεται από Συντονιστές Πεδίου, Παιδαγωγούς, Εθελοντές και Ομαδάρχες.
 • Γενική επίβλεψη των Ομάδων Έργου σε πολιτιστικές δράσεις (κατασκευή λιθόστρωτων μονοπατιών, αναστήλωση ιστορικών μνημείων, εργασίες συντήρησης σε αρχοντικά, μοναστήρια, ελαιοτριβεία, κρήνες, οργάνωση φεστιβάλ, επιμέλεια αρχείων κτλ.)
 • Γενική επίβλεψη των Ομάδων Έργου σε περιβαλλοντικές δράσεις (δενδροφύτευση, δασοπροστασία, κατασκευή περιφράξεων, συντήρηση μονοπατιών, περίθαλψη άγριων ζώων, ανακύκλωση κτλ)
 • Γενική επίβλεψη των Ομάδων Έργου σε κοινωνικές δράσεις (δημιουργική απασχόληση παιδιών 6-12 ετών, υποστήριξη στις καθημερινές λειτουργίες ιδρυμάτων, δημιουργική απασχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες κτλ)
 • Διευθέτηση αναγκών χώρων διαμονής, ψυχαγωγικών, κοινωνικών και διατροφικών αναγκών των ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είτε ως Ομάδα Έργου είτε ως ωφελούμενοι.
 • Γενική επίβλεψη αντιμετώπισης επίλυσης δυσκολιών στο πεδίο για τις Ομάδες Έργου και τους ωφελούμενους.
 • Συγκρότηση ομάδας ωφελούμενων σε συνεργασία με τον εκάστοτε Δήμο και τις λοιπές δημόσιες αρχές, και συνεχόμενη επικοινωνία με την Ομάδα Έργου αναφορικά με αυτούς.
 • Έλεγχος οικονομικών ανά δράση υπό τη καθοδήγηση του Τμήματος Οικονομικών της ΕΛΙΞ.
 • Δημιουργία, οργάνωση, παραγωγική χρήση και αρχειοθέτηση υλικού τεκμηρίωσης (φωτογραφίες, αιτήσεις παιδιών, υλικό προβολής κτλ) σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Προβολής και Επικοινωνίας της ΕΛΙΞ)
 • Κλείσιμο προγράμματος, έκδοση απολογισμού δράσης, έκδοση ευχαριστηρίων στους ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους φορείς, τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς.
 • Αξιολόγηση των Ομάδων Έργου, έκθεση αναφοράς προγραμμάτων, διοργάνωση ετήσιας συνάντησης απολογισμού και ενημέρωση τόσο της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων της όσο και του έντυπου αρχείου της ΕΛΙΞ.
 • Συνεργασία και συντονισμός σε μόνιμη βάση κατά την διάρκεια όλου του προγράμματος με την Διεύθυνση και το γραφείο της ΕΛΙΞ.
 • Δέσμευση στους στόχους και τις αρχές της ΕΛΙΞ.

Απαιτούμενες Ειδικές Ικανότητες και Εμπειρία

 • Εμπειρία στη Διαχείριση Έργου
 • Προηγούμενη εμπειρία σε οργάνωση, εκτέλεση ή υποστήριξη προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας (Workcamps), Ανταλλαγών Νέων, κατασκηνώσεων ή παρόμοιων προγραμμάτων θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.
 • Ισχυρή ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών και προσαρμοστικότητας στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και προτεραιότητες
 • Εμπειρία εργασίας με Ομάδα Έργου, κατανόηση της σημασίας της αποτελεσματικής επικοινωνίας για τον συντονισμό της και την αποτελεσματική λειτουργία της.
 • Κοινωνική και εξωστρεφής προσωπικότητα
 • Ισχυρή ικανότητα επικοινωνίας και ανάπτυξη αλλά και διατήρηση διαπροσωπικών σχέσεων με εμπλεκόμενα μέρη.
 • Προσήλωση επίτευξη αποτελεσμάτων
 • Ικανότητα ανταπόκρισης σε αυστηρές προθεσμίες υπό πίεση.
 • Δυνατές οργανωτικές ικανότητες όπως ταυτόχρονη ικανότητα πολλαπλών εργασιών (multitasking) και διαχείρισης χρόνου.
 • Ικανότητα διαχείρισης άγχους, τόσο του/της ιδίου όσο και της υπόλοιπης Ομάδας Εργασίας.
 • Ικανότητα ευελιξίας και ενσυναίσθησης καθώς και διαχείριση γεγονότων.
 • Δυνατότητα ευελιξίας στο ωράριο εργασίας.
 • Άπταιστη ικανότητα ανάγνωσης, γραφής και σύνταξης αναφορών στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
 • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, των προγραμμάτων τους (Internet, Outlook, Word, Excel και PowerPoint), και άλλων προϊόντων τεχνολογίας.

Επιθυμητές Ειδικές Ικανότητες, Εμπειρίες και Γνώσεις

 • Γνώση εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών προγραμμάτων και θεμάτων
 • Εθελοντική ή εργασιακή εμπειρία σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό
 • Δυνατότητα εργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον

Γενικές Ικανότητες για τον ρόλο, Συμπεριφορές και Αξίες στην πράξη:

Ευθύνη:

 • Διατηρεί την ευθύνη για την λήψη αποφάσεων, για την σωστή διαχείριση των πόρων, για την επίτευξη και τους στόχους της ΕΛΙΞ
 • Κρατάει την ομάδα και τους εταίρους υπόλογους ώστε να εκπληρώνουν τις ευθύνες τους, δίνοντας τους την ελευθερία να παραδίδουν την δουλειά τους με τον καλύτερο τρόπο που κρίνουν εκείνοι κατάλληλο, παρέχοντας ταυτόχρονα την αναγκαία εξέλιξη για την βελτίωση των επιδόσεων και την εφαρμογή των κατάλληλων συνεπειών όταν δεν επιτευχθούν τα αποτελέσματα.

Φιλοδοξία:

 • Ορίζει φιλόδοξους και προκλητικούς στόχους για τον εαυτό του και την ομάδα του, αναλαμβάνει την ευθύνη για την προσωπική τους ανάπτυξη και ενθαρρύνει την ομάδα να κάνει το ίδιο.
 • Ενστερνίζεται όραμα της ΕΛΙΞ, εμπλέκεται σε αυτό και δίνει κίνητρα στην ομάδα.
 • Έχει μελλοντικό προσανατολισμό, σκέφτεται στρατηγικά και σε παγκόσμια κλίμακα
 • Ευδοκιμεί σε ένα συναρπαστικό και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον εργασίας.

Συνεργασία:

 • Δημιουργεί και διατηρεί αποτελεσματικές σχέσεις με εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς.
 • Δίνει αξία στην διαφορετικότητα και την βλέπει ως πηγή ανταγωνιστικής δύναμης.
 • Είναι προσβάσιμος, καλός ακροατής και εύκολος στην συνεννόηση.

Δημιουργικότητα:

 • Αναπτύσσει και ενθαρρύνει νέες και καινοτόμες λύσεις
 • Είναι πρόθυμος να αναλάβει πειθαρχικούς κινδύνους

Ακεραιότητα:
Αναπτύσσει και ενθαρρύνει τις ανοικτές διαδικασίες και τη διαφάνεια ενώ παράλληλα διαθέτει υψηλά επίπεδα ακεραιότητας.

Ακούγεται ενδιαφέρον;

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, αφού συμπληρώσουν την παρακάτω online φόρμα, η οποία είναι υποχρεωτική, πρέπει να υποβάλουν το βιογραφικό τους (όχι μεγαλύτερο των 4 σελίδων) για την θέση στην ΕΛΙΞ έως την Κυριακή 23 Ιουνίου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Ο κωδικός της προκήρυξης θέσης ELIXWorkcamps-PC και το πλήρες όνομα του αιτούντα πρέπει να αναφέρονται στη γραμμή θέματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ρήτρα αποποίησης ευθύνης: Η παραπάνω περιγραφή θέσης δεν αποτελεί διεξοδικό κατάλογο καθηκόντων, υποχρεώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και υποχρεώσεων της τελικής θέσης εργασίας.

Σε συνέντευξη για την θέση θα κληθούν μόνο επικρατέστεροι υποψήφιοι από την διαδικασία διαλογής βιογραφικών.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έχει λήξει.

Σχετικά Άρθρα

Copyright © 2013 ΕΛΙΞ Προγραμματα Εθελοντικης Εργασιας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.     [Όροι Χρήσης]

Υποστήριξε την ΕΛΙΞ
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την πολιτική cookies. Συμφωνώ