ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΓΟ

Η ΕΛΙΞ σε συνεργασία με το Goethe-Institut e.V. και μια σειρά εταίρων ξεκίνησε το έργο "Η γλώσσα σου μετράει! Όλες οι γλώσσες έχουν σημασία σε μια πολύγλωσση κοινωνία, ξεκινώντας από το σχολείο" που είναι αφιερωμένο στην υποστήριξη της ένταξης και της εκπαιδευτικής επιτυχίας πολύγλωσσων μαθητών με υπόβαθρο που περιλαμβάνει γλώσσες κληρονομιάς.

Ο όρος "γλώσσα κληρονομιάς" (ή γλώσσα σπιτιού) αναφέρεται σε γλώσσες που μιλιούνται στο σπίτι και αντικατοπτρίζουν την ατομική ιστορία, τις παραδόσεις και την πολιτιστική ταυτότητα των ομιλητ(ρι)ών. Αφορά σε μαθήτ(ρι)ές με προσφυγικό ή μεταναστευτικό υπόβαθρο, ομιλήτ(ρι)ές γλωσσών κληρονομιάς, δεύτερης ή τρίτης γενιάς ομιλήτ(ρι)ές και όλους/ες τους/τις μαθητ(ρι)ές με ποικίλο υπόβαθρο γλωσσών κληρονομιάς.

Σε μια ολοένα και πιο ποικιλόμορφη Ευρώπη, η πολυγλωσσία αποτελεί τον κανόνα, φέρνοντας μαζί της πολλές ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για τους μαθητές που πρέπει να περιηγηθούν σε ένα σχολικό σύστημα στο οποίο κυριαρχεί μια γλώσσα διαφορετική από τη γλώσσα καταγωγής τους. Το έργο "Η γλώσσα σου μετράει", έχει ως στόχο να υποστηρίξει την ένταξη και την εκπαιδευτική επιτυχία των πολύγλωσσων μαθητών με γλωσσικό υπόβαθρο που περιλαμβάνει γλώσσα κληρονομιάς.
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να συμβάλει στη συνολική ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών και να ενισχύσει την αίσθηση του ανήκειν μέσω της γνώσης των γλωσσών τους και της υπερηφάνειας για αυτές.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι η δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας για τους εκπαιδευτικούς της γλώσσας κληρονομιάς για την ανταλλαγή εμπειριών και υλικού, ένα εγχειρίδιο για την εφαρμογή της HLT και ένας οδικός χάρτης για την αποτελεσματική ενσωμάτωση της διδασκαλίας γλωσσών στα σχολεία. Με αυτή την προσέγγιση, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα υποστηρικτικό και χωρίς αποκλεισμούς εκπαιδευτικό περιβάλλον για όλους τους πολύγλωσσους μαθητές και να προωθήσουμε τη γλωσσική ποικιλομορφία και την πολιτισμική κατανόηση.

Το έργο απευθύνεται σε διευθυντές σχολείων, καθηγητές γλωσσών κληρονομιάς, υπεύθυνους χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής και οικογένειες με διαφορετικό υπόβαθρο για να ενδυναμώσει τους μαθητές στην πολυγλωσσική τους ταυτότητα.

Ελάτε μαζί μας σε αυτό το μετασχηματιστικό ταξίδι προς ένα ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό τοπίο χωρίς αποκλεισμούς!

Από το 2016 η ΕΛΙΞ υλοποιεί προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης για πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα και έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο συνεργασιών με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, κοινότητες μεταναστών και φορείς της τυπικής εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική ομάδα της ΕΛΙΞ έχει δημοσιεύσει και συνυπογράψει διάφορα εγχειρίδια και οδηγούς για τη μη τυπική εκπαίδευση παιδιών και νέων μεταναστών και προσφύγων, εστιάζοντας στη μικτή μάθηση, την πολυγλωσσική ανάπτυξη και την κοινωνική - συναισθηματική ενδυνάμωση, καθώς και τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσα. Χάρη στο μεγάλο τους δίκτυο, η ΕΛΙΞ θα προσφέρει στο έργο την εμπειρία της στην κοινοτική εργασία και ιδιαίτερα στην προσέγγιση της οικογένειας, στη διαμεσολάβηση μεταξύ οικογενειών, εκπαιδευτικών και σχολικής διοίκησης.

Παρουσίαση εταίρων:

Goethe Institut (Σουηδία)
Το Goethe-Institut e.V. (GI) είναι μια εγγεγραμμένη, μη κερδοσκοπική ένωση σύμφωνα με το γερμανικό ιδιωτικό δίκαιο που προωθεί τη γερμανική γλώσσα και τον πολιτισμό παγκοσμίως. Σκοπός της Ένωσης είναι να προωθήσει τη γνώση της γερμανικής γλώσσας, να προωθήσει τη διεθνή πολιτιστική συνεργασία και να μεταδώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της Γερμανίας παρέχοντας πληροφορίες για την πολιτιστική, κοινωνική και πολιτική ζωή στη Γερμανία.
Ρόλος στο έργο:
Τα τελευταία χρόνια, το Goethe-Institut Sweden έχει επεκτείνει την εστίασή του πέρα από τα γερμανικά ως ξένη γλώσσα. Το Goethe-Institut Sweden εμπλέκεται όλο και περισσότερο σε θέματα σχετικά με την εκμάθηση γλωσσών κληρονομιάς. Ασχολείται με όλα τα θέματα που αφορούν στη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών από μια νέα προοπτική προσανατολισμένη στην ποικιλομορφία. Έτσι, πολλοί μαθητές στη Σουηδία δεν ακολουθούν πλέον τη συνήθη σειρά γλωσσών (σουηδικά, αγγλικά, γερμανικά), αλλά φέρνουν ήδη διαφορετικές γλώσσες καταγωγής στην εκμάθηση γλωσσών.  Λόγω της μεγάλης εμπειρίας στον τομέα και του εξαιρετικού δικτύου υποκαταστημάτων και εταίρων στην Ευρώπη, το Goethe-Institut Sweden διαχειρίζεται και οργανώνει ολόκληρο το έργο και είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη του δικτυακού τόπου.

stichting Taal naar Keuze (Ολλανδία)
Το TnK παρέχει στα σχολεία μια υβριδική προσέγγιση γλωσσικής εκπαίδευσης που επιτρέπει στους μαθητές να επιλέξουν το γλωσσικό αντικείμενο της προτίμησής τους, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις ευθυγραμμίζεται με τις γλώσσες καταγωγής των μαθητών. Το ίδρυμα συνεργάζεται με ειδικευμένους και ποικιλόμορφα εκπαιδευμένους γλωσσικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι εργάζονται σε ομάδες για τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου. Οι εκπαιδευτικοί (γλώσσας) που συνδέονται με ένα σχολείο μπορούν επίσης να συμβάλουν στην εκπαίδευση TnK. Το TnK εφαρμόζει μια προσέγγιση που συνδυάζει τη δια ζώσης και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και καθοδήγηση, η οποία εκτείνεται ανάμεσα σε σχολεία.
Ρόλος στο έργο:
Το ίδρυμα Taal naar Keuze (TnK) ιδρύθηκε το 2019. Στόχος του είναι η προώθηση και η διευκόλυνση της διδασκαλίας σύγχρονων γλωσσών στα σχολεία της Ολλανδίας, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσών καταγωγής εκτός των ολλανδικών και των αγγλικών. Το TnK βασίζεται στην 30ετή εμπειρία στην προώθηση της πολυγλωσσίας στην εκπαίδευση της γλωσσολόγου και Ιταλίστριας Dr. Karijn Helsloot. Το προηγούμενο ίδρυμα Studio Taalwetenschap (2004-2010) παρήγαγε το πρόγραμμα ΕΕ-Lingua "Taaltrotters Abroad" με τη Γερμανία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία, από το 2006-2008, ένα πρόγραμμα που αποσκοπούσε στην ένταξη όλων των γλωσσών στην τάξη, μέσα από το παιχνίδι και τη μάθηση από τις διαγλωσσικές αντιστοιχίες και διαφορές.  Κατά τα έτη 2017-2019, υλοποιήθηκε το πιλοτικό πρόγραμμα Taal naar Keuze, σε συνεργασία με τον Δήμο του Άμστερνταμ και το Διοικητικό Συμβούλιο του Espritschools. Περίπου 450 μαθητές αξιοποίησαν την ευκαιρία να μάθουν μια γλώσσα επιπλέον των γλωσσών που προσφέρονται στο σχολείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου οι μισοί μαθητές επέλεξαν μια γλώσσα καταγωγής διαφορετική από τα ολλανδικά ή τα αγγλικά, ενώ οι υπόλοιποι μισοί επέλεξαν μια άλλη ξένη γλώσσα. Κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος επιβεβαιώθηκε ότι πολλές γλώσσες προσφύγων, οικονομικών μεταναστών και μαθητών από πρώην αποικίες δεν καλύπτονταν από τον κατάλογο των διαθέσιμων γλωσσών. Ως εκ τούτου, η TnK φέρνει σημαντική εμπειρία σε προγράμματα καθηγητών γλωσσών κληρονομιάς, υλικό και σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής. Επιπλέον, η TnK συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Χάρτη ειδικά προσαρμοσμένου για εκπαιδευτικούς, σχολεία και φορείς χάραξης πολιτικής.

Πανεπιστήμιο DUISBURG-ESSEN (Γερμανία)
Το Πανεπιστήμιο του Duisburg-Essen βρίσκεται σε μια περιοχή με την υψηλότερη συγκέντρωση πανεπιστημίων στην Ευρώπη. Το Πανεπιστήμιο του Duisburg-Essen, το οποίο ιδρύθηκε το 2003, είναι το νεότερο πανεπιστήμιο στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων, το Πανεπιστήμιο του Duisburg-Essen έχει ήδη αποκτήσει ένα καλό όνομα σε τομείς τόσο διαφορετικούς όσο οι κοινωνικές επιστήμες, τα οικονομικά, οι ανθρωπιστικές σπουδές, το σχέδιο, η μηχανική και οι φυσικές επιστήμες, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής. Φοιτητές από 130 έθνη έρχονται εδώ για να ακολουθήσουν τις σπουδές τους.
Ρόλος στο έργο:
Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Duisburg-Essen έχουν συμμετάσχει σε πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα και έργα σχετικά με την πολυγλωσσία στην εκπαίδευση. Οι δύο ερευνητές από το Ινστιτούτο της Γερμανικής ως Ξένης και Δεύτερης Γλώσσας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για ένα πακέτο εργασίας σε αυτό το έργο, ο καθηγητής Tobias Schroedler και ο Δρ. Erkan Gürsoy έχουν σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση έρευνας για τις γλώσσες στην εκπαίδευση. Και οι δύο ερευνητές έχουν πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα στο αντικείμενο, στη διαχείριση ερευνητικών έργων και εμπειρία στην εφαρμογή διαφορετικών μεθοδολογιών έρευνας (τόσο ποσοτικής όσο και ποιοτικής). Ως εκ τούτου, θα σχεδιάσουν, θα αξιολογήσουν και θα αποτιμήσουν το πιλοτικό πρόγραμμα και θα εργαστούν πάνω σε ένα εγχειρίδιο υλοποίησης.

UPPSALA UNIVERSITET (Σουηδία)
Το Τμήμα Εκπαίδευσης (EDU) είναι ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα του Πανεπιστημίου της Ουψάλα, το οποίο είναι το παλαιότερο πανεπιστήμιο στη Σκανδιναβία. Οι θεματικές περιοχές στις οποίες ειδικεύεται είναι: Σπουδές Αναλυτικών Προγραμμάτων, Επιστήμες της Αγωγής και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στα βασικά μαθήματα των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών. Η διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης αποτελεί επίσης υψηλή προτεραιότητα για το τμήμα.
Ρόλος στο έργο:
Το Τμήμα Εκπαίδευσης έχει καταβάλει τα τελευταία χρόνια σημαντικές προσπάθειες για την ενίσχυση της διδακτικής και ερευνητικής ικανότητας σχετικά με την εκπαίδευση των νεοαφιχθέντων, σε τομείς όπως η εκμάθηση πρόσθετων γλωσσών, η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας σε ομιλητές άλλων γλωσσών πέραν της σουηδικής, η ένταξη και η ποικιλομορφία, η κοινωνική δικαιοσύνη, η εκπαίδευση ενηλίκων (σύντομη διαδρομή για μετανάστες ώστε να χρησιμοποιήσουν τα προηγούμενα εργασιακά τους προσόντα). Οι ερευνητές και ερευνήτριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα διεξάγουν έρευνα πάνω στο διαχωρισμό, τη μετανάστευση, την κινητικότητα, την εκπαίδευση και πολλά άλλα. Ως εκ τούτου, θα εργαστούν πάνω σε ένα κατάλληλο πρόγραμμα εκπαιδευτικών, υλικά για τη διδασκαλία των γλωσσών κληρονομιάς και ένα εγχειρίδιο υλοποίησης.

Familia ry (Φινλανδία)
Η Familia ιδρύθηκε το 1988 και είναι μια εθνική οργάνωση που ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν διαπολιτισμικές οικογένειες. Η Familia υποστηρίζει την ευημερία των διαπολιτισμικών οικογενειών προσφέροντας υποστήριξη από ομοτίμους και εθελοντικές δραστηριότητες, πληροφορίες και συμβουλές. Η οργάνωση στοχεύει επίσης στη βελτίωση τα κοινωνικών και νομικών συστημάτων στη Φινλανδία, έτσι ώστε να καλύπτονται καλύτερα οι ανάγκες των διαπολιτισμικών και πολύγλωσσων οικογενειών και των οικογενειών Φινλανδών.
Ρόλος στο έργο:
Η Familia έχει μακρά ιστορία συμμετοχής σε δράσεις συνηγορίας και εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα πολυγλωσσίας και υποστήριξης οικογενειών. Η Familia υποστηρίζει την εκπαίδευση στη μητρική/οικιακή γλώσσα και την πολυγλωσσία στη Φινλανδία, συνεργαζόμενη στενά με πολύγλωσσες οικογένειες. Η Familia είναι η επικεφαλής της ομάδας εργασίας που αφορά στην προσέγγιση των οικογενειών, αξιοποιώντας την κατανόησή της σχετικά με τις προκλήσεις και τα θετικά αποτελέσματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες γύρω από την πολυγλωσσία.

Enheten för flerspråkighet Uppsala (Σουηδία)
Το Κέντρο για την Πολυγλωσσία (EFF) συντονίζει και παρέχει εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα στον δήμο της Ουψάλα, σε δημοτικά και ανεξάρτητα σχολεία τυπικής/υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε ειδικά σχολεία και πειραματικά σχολεία σύμφωνα με τον Σουηδικό νόμο για την εκπαίδευση, ο οποίος περιλαμβάνει τη διδασκαλία μητρικών γλωσσών στο Σουηδικό Εθνικό Σχολικό Πρόγραμμα Σπουδών. Το EFF απασχολεί περίπου 150 δασκάλους σε 55 διαφορετικές γλώσσες.  Το EFF παρέχει επίσης καθοδήγηση σπουδών στη μητρική γλώσσα και εξ αποστάσεως διδασκαλία της μητρικής γλώσσας σε άλλους δήμους.
Ρόλος στο έργο:
Δεδομένης της μακρόχρονης εμπειρίας του EFF στον συντονισμό και την υλοποίηση εκπαίδευσης της μητρικής γλώσσας/διδασκαλίας γλωσσών κληρονομιάς, το EFF ηγείται του πακέτου εργασίας τρία (Πιλοτική Εκπαίδευση), στο πλαίσιο του έργου.

Oman äidinkielen opettajat ry - Ένωση Καθηγητών Γλωσσών Κληρονομιάς (Φινλανδία)
H OAO εργάζεται για την ευημερία των εκπαιδευτικών γλωσσών κληρονομιάς και τους υποστηρίζει στην εργασία τους παρέχοντας πληροφορίες, μαθήματα, ευκαιρίες για συνεργασία και υποστήριξη από ομοτίμους. Ο σύλλογος εργάζεται επίσης για τη βελτίωση της θέσης της διδασκαλίας γλωσσών κληρονομιάς ως μαθήματος στο πλαίσιο του εθνικού βασικού προγράμματος σπουδών και την ενίσχυση της θέσης των εκπαιδευτικών. Η ένωση θεωρεί σημαντικό να παρέχονται ίσες ευκαιρίες απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς με μεταναστευτικό υπόβαθρο και να παρέχονται στους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο πρότυπα ανθρώπων που προέρχονται από το ίδιο υπόβαθρο. Πριν από την ίδρυση της ένωσης, δεν υπήρχε επίσημο δίκτυο για καθηγητές γλωσσών κληρονομιάς/καταγωγής/μητρικών στη Φινλανδία, ωστόσο το μάθημα διδάσκεται σε σχολεία εδώ και περισσότερο από 40 χρόνια.
Ρόλος στο έργο:
Η ένωση έχει υλοποιήσει κατά τα προηγούμενα χρόνια πολλά έργα, τα οποία αφορούσαν κυρίως την οργάνωση υπηρεσιών για μετανάστες εκπαιδευτικούς, μαθήματα και ομάδες υποστήριξης ομοτίμων και συναντήσεις με τις εκπαιδευτικές αρχές. Στο έργο η ένωση θα συμμετάσχει ως επί το πλείστον στο πιλοτικό στάδιο, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, τη δικτύωση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων.

Το έργο "Your language counts! All languages matter in a multilingual society, starting in school" χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+. Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων. (2023-1-DE03-KA220-SCH-000153467)

erasmus plus logo

Σχετικά Άρθρα

Copyright © 2013 ΕΛΙΞ Προγραμματα Εθελοντικης Εργασιας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.     [Όροι Χρήσης]

Υποστήριξε την ΕΛΙΞ
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την πολιτική cookies. Συμφωνώ